Osaamisen arvioinnin ohjeistus

Osaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

 Arviointi
 • Opiskelijan osaaminen arvioidaan arvosanalla

 • Osaaminen arvioinnissa todetaan perustutkinnon perusteissa olevien arviointikriteerien perusteella, mikä osaamisen tason opiskelija on oppimisvaiheensa jälkeen saavuttanut.
 • Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä, jota täydennetään mahdollisella muulla osaamisen arvioinnilla.

Arviointiasteikko:

 • Ammatillisessa perustutkinnossa arviointiasteikko on kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).
 • Ammatillinen perustutkinto ja erikoisammattitutkinto arvioidaan hyväksytty / hylätty

Arvioinnin kohteet (vain näitä arvioidaan):

1. Työprosessin hallinta

 • Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista ( miten opiskelija/tutkinnon suorittaja
  osaa suorittaa työn oikeassa järjestyksessä työvaiheittain)
 • Arvioidaan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, kykyä suunnitella omaa työtään ja
  arvioida työnsä onnistumista sekä kehittää toimintaansa

2. Työmenetelmien, - välineiden ja - materiaalin hallinta

 • Arvioidaan miten opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä
  erilaisilla työmenetelmillä
 • Miten osaa käyttää työhönsä kuuluvia työvälineitä ja koneita sekä työmateriaalia

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta

 • Arvioidaan miten opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käytännön työssä soveltaa sitä tietopohjaa, joka kuhunkin työvaiheeseen liittyy.

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • Yksitoista avaintaitoa, joista neljän hallinta osoitetaan:
  Oppiminen ja ongelmaratkaisutaidot
  Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot
  Ammattietiikka
  Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Prosessit

Ammattiosaamisen näyttö:

 • Opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjen perusteella,
 • Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla.
 • Ennen näyttöä opiskelijalle annetaan mahdollisuus oppia arvioitava osaaminen.
 • Osa oppimisesta tapahtuu suunnitellusti työssäoppimisen aikana.
 • Näytön toteuttamiselle ei ole mitään ajallista määrää.
 • Arviointikriteerit ovat valtakunnallisia
 • Arviointikeskustelu
  • kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken ( opettaja, työpaikkaohjaaja, opiskelija)
  • tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta suhteessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin.
 • Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta
  • hyväksyy opetussuunnitelmiin sisältyvät suunnitelmat tutkintokohtaisista ammattiosaamisen näytöistä.
  • päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
  • valvoo näyttötoimintaa
  • käsittelee näyttöä koskevat oikaisuvaatimukset
 • Osaamisen arvioinnista päättäminen
  • opettaja ja työelämän edustaja yhdessä tai erikseen
 • Osaamisen arvioinnin oikaiseminen
  • itseoikaisu: opettaja voi korjata havaitsemansa arvioinnin virheen
  • opiskelijan tekemä oikaisupyyntö ( 14 pv kuluessa): suullisesti tai kirjallisesti arvioinnista päättävältä opettajalta tai rehtorilta -> voi seurata esim. uusi arviointi.