Ohjaaminen ja arviointi

2.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen/Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan jokaisen opiskelijan ja tutkinnon suorittajan omiin yksilöllisiin tavoitteisiin
ja valintoihin
perustuvaa suunnittelua opintojen etenemisestä.
Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on oikeus saada perustutkinnon osaamistavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia
vastaava, aikaisemmin tai opintojen aikana hankittu osaaminen, tunnistettua ja tunnustettua.
Henkilökohtaistamisprosessissa tehdään suunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, erilaiset osaamisen
hankinnan tavat, tutkinnon osien suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus.(HOPS; henkilökohtaistamissuunnitelma)

 • HOPS laaditaan yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa; työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun
  osallistuu myös työpaikkaohjaaja.
 • HOPSia  varten arvioidaan työpaikalla opiskelijan lähtötaso.
 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella pyritään vähentämään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentämään
  opiskeluaikaa.
 • Osaamisen tunnistamisvaiheessa selvitetään, mitä osaamista opiskelijalle on kertynyt eri elämänvaiheissa ja eri
  oppimisympäristöissä.
 • Tunnistamisessa voidaan käyttää välineinä keskustelua, kirjallisia dokumentteja (esim. todistukset) ja työskentelyn
  seuraamista.
 • Osaamisen tunnistamisen seurauksena opiskelijat voivat olla työpaikoilla työssäoppimassa eripituisia jaksoja, vaikka
  tutkinto olisikin sama.
 • Lähtötason arvioinnin pohjalta tarkennetaan, mitä opiskelijan tulee oppia työssäoppimisensa aikana. 
  Työssäoppimisen tavoitteet perustuvat aina kyseisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.
 • Työssäoppimisen tavoitteiden määrittämisessä otetaan huomioon myös ne opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet,
  jotka ovat hänelle tärkeitä hänen oman ammatillisen kehittymisensä kannalta.
 • Kun työssä tapahtuvalle oppimiselle sovitaan tavoitteita, keskitytään asioihin, jotka opitaan parhaiten työpaikalla.
 • Opiskelijan  osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä (ammatillinen peruskoulutus) 
  tai tutkintotilaisuudessa (näyttötutkinto).

Lisätietoja

Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä, Educa-instituutti 

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana, Educa-instituutti